breaking news from cambodia

cambodia vote


បញ្ចាក់ៈ - លទ្ធផលដែលបង្ហាញនេះ មិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការនោះទេ វាគ្រាន់តែជាការស្ទង់មតិ ក្នុងចំណោម អ្នកចូលរួម បោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះ ។
- រយៈពេលស្ទង់មតិ មានរយៈពេល ១ខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១-០៦-២០១៣ ដល់ថ្ងៃទី ០១-០៧-២០១៣Copyright, www.abccambodianews.com